REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA HAPPY SPORT

1. Postanowienia ogólne

Przed zawarciem umowy o udziale w zajęciach nauki pływania organizowanej przez Akademię Sportu i Rekreacji Happy Sport Club Paweł Kapusta z siedzibą przy ul. Książkowej 9A lok. 308, 03-134 Warszawa zwanej dalej Szkołą Pływania uczestnik Dorosły lub Opiekun prawny osoby niepełnoletniej powinien zapoznać się z Regulaminem

2. Zapisy i rezerwacja miejsc

2.1. Zapisy na naukę pływania odbywają się drogą elektroniczną przez formularz rezerwacyjny znajdujący się na stronie  www.happysport.pl

2.2. W zajęciach nauki pływania mogą brać udział osoby dorosłe oraz dzieci w wieku od lat 6, których opiekunowie prawni podpisali przed pierwszymi zajęciami dokument stwierdzający brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach z pływania (link do oświadczenia)

2.3. Zakwalifikowanie uczestnika do grupy dokonywane jest na podstawie posiadanych umiejętności oraz wieku

2.4. Kursy nauki pływania organizowane są od września do czerwca w cyklach semestralnych. Szczegółowe daty rozpoczęcia i zakończenia kursów podawane są na stronie internetowej www.happysport.pl

3. Płatności

3.1. Rezerwacja zostaje potwierdzona w momencie dokonania wpłaty za semestr na podstawie dostarczonej drogą mailową umowy zgłoszenia z wyznaczonym terminem płatności.

3.2. Wpłaty za zajęcia dokonuje z góry za okres zgodny z przedstawionym grafikiem zajęć.

Wpłaty przyjmowane są przelewem na konto bankowe:

Akademia Sportu i Rekreacji HAPPY SPORT CLUB Paweł Kapusta,

ul. Książkowa 9A lok. 308,

03-134 Warszawa

Nr: 32 1050 1025 1000 0022 6647 8524

3.3. Szkoła Pływania zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników osoby dorosłej lub osoby niepełnoletniej, w której imieniu płatności dokonuje opiekun prawny lub Rodzic, która nie dokonała płatności w wyznaczonym w umowie zgłoszeniu terminie

3.4. Organizator w przypadku niezebrania się grupy (nie mniej niż 4 osób) zwraca dokonane płatności na konto bankowe uczestnika bądź jego opiekuna prawnego.

4. Nieobecności, odwoływanie i odrabianie zajęć

4.1. W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn technicznych (np. awaria na basenie), Szkoła Pływania zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie lub na życzenie klienta dokonać zwrotu 100 % kwoty wpłaconej za odwołane zajęcia.

4.2. Za nieobecność na lekcji nauki pływania nie przysługuje zwrot kosztów. Nieobecności można odrobić wyłącznie w trakcie trwania wykupionego kursu nauki pływania w grupach o tym samym poziome zaawansowania i przedziale wiekowym pod warunkiem wolnych miejsc i po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z instruktorem Szkoły Pływania.

4.3. Uczestnikowi przysługuje możliwość odrobienia opuszczonych zajęć Termin odrabianych zajęć ustala instruktor Szkoły Pływania po konsultacji z uczestnikiem/opiekunem prawnym.

4.4. Zajęcia uznaje się za odwołane w momencie zgłoszenia nieobecności na 24 h przed planowanym rozpoczęciem.

5. Rezygnacja z kursu

5.1. Szkoła Pływania zastrzega sobie prawo do zmian harmonogramu prowadzonych zajęć lub też rozwiązania grup liczących mniej niż 4 osoby. Jeżeli zmiana nastąpi w trakcie trwania semestru to różnica wynikająca z pozostałych do końca semestru godzin zostanie zwrócona uczestnikom lub ich opiekunom prawnym.

5.2. Osoby rezygnujące z udziału w kursie nauki pływania otrzymują zwrot pieniędzy za niezrealizowane, a wcześniej opłacone lekcje wyłącznie wtedy, kiedy rezygnacja została zgłoszona najpóźniej po upływie trzeciej lekcji. W przypadku zgłoszenia rezygnacji po upływie czwartej lekcji pieniądze nie będą zwracane.

6. Wyłączenia odpowiedzialności

6.1. Uczestnicy kursu ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i Szkole Pływania.

6.2. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.

6.3. Szkoła Pływania nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub na terenie ośrodka.

6.4. Osoby nieprzestrzegające regulaminu Szkoły Pływania oraz regulaminu pływalni mogą zostać skreślone z listy uczestników bez zwracania należności za przepadające zajęcia.

 

7. Polityka prywatności

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych
Niniejszym informujemy Pana / Panią, że przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej.
Administrator danych osobowych
Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest
Akademia Sportu i Rekreacji Happy Sport Club Paweł Kapusta
Ul. Książkowa 9A lok. 308
03-134 Warszawa, e-mail: biuro@happysport.pl, tel.: 601 270 852  Cele i podstawy przetwarzania
Dane przetwarzane są w następujących celach:
• wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
• cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
• badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Odbiorcy danych
Pana / Pani dane osobowe możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych:
• zenbox sp. z o.o. u. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa – w celu przechowywania danych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,
• Rafsoft Net ul. Strzelińska 2C/10, 57-200 Ząbkowice Śląskie – w celu korzystania z systemu do fakturowania, w ramach którego przetwarzane są Pana / Pani dane w celu
• Biuro Rachunkowe SP. Z o.o. Kancelaria doradztwa Podatkowego ul. Karczewska 40/42 05-400 Otwock – w celu świadczenia na naszą rzecz usług księgowych, w związku z którymi przetwarzane są Pana / Pani dane widoczne na fakturach,Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Pana / Pani dane będą przekazywane do USA w związku z korzystaniem z usług Google oraz systemu mailingowego MailChimp. Odpowiednie zabezpieczenia Pana / Pani danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
Okres przechowywania danych
Pana / Pani dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo powyżej w ramach wskazania na cele i podstawy przetwarzania danych.
Uprawnienia związane z przetwarzaniem
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
• prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana / Pani dane, może Pan / Pani żądać, abyśmy je usunęli),
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan / Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli Pana / Pani mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan/ Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan / Pani wskazać nam Pana / Pani szczególną sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana / Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
• prawo do przenoszenia danych (ma Pan / Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan / Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana / Pani zgody. Może nam Pan / Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
• prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan / Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail biuro@ happysport.pl Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana / Pani uprawnień będziemy musieli odpowiednio Pana / Panią zidentyfikować.
Informacja o wymogu / dobrowolności podany danych
Podanie przez Pana / Panią danych jest warunkiem zawarcia umowy.REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA HAPPY SPORT_Activ_Now